nov 05, 2021 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - september 2021

”Det tredje kvartalet ligger bakom oss och det känns bra att se att våra spelare fortsätter att njuta av de spel som våra utvecklare arbetat så intensivt med.” säger Vlad Suglobov, VD på G5 Entertainment. ”Redan efter septembers utgång närmar vi oss helårsresultatet för 2020. Räknat i amerikanska dollar ökade intäkterna under tredje kvartalet med en procent jämfört med föregående år, och sjönk med en procent räknat i svenska kronor. Bakom prestationen, också räknat i dollar, ligger den tillväxt på 36% från den nya generationen spel, totalt växte portföljen av egna spel med sju procent. Den nya generationen spel, de titlar som släppts under de senaste två åren – närmare bestämt sedan sommaren 2019 – svarade för hälften av intäkterna under kvartalet, efter att ha vuxit med en procent sekventiellt från andra kvartalet, våra egenutvecklade spel stod för 66 %. Det är nya rekordnivåer för G5 och en tydlig indikation på hur medryckande våra spel är. EBIT för de första nio månaderna 2021 uppgick till 160 miljoner kronor, en ökning med 16% jämfört med föregående år, och vi är på god väg att överträffa fjolårets EBIT när vi avslutar fjärde kvartalet. Detsamma gäller G5:s vinst per aktie som uppgick till 16,8 kronor för interimsperioden. Tack vare de fantastiska speltitlar som G5:s utvecklingsteam har tagit fram och ett enastående arbete av vårt marknadsföringsteam, har bolaget nu kunnat lägga i en högre växel. Vi ser fram emot att se hur vi kan prestera i det fjärde kvartalet och i det kommande första kvartalet, som båda brukar vara säsongsmässigt starka.”

juli - september 2021

  • Intäkter för perioden var 327,6 (332,4) MSEK, en minskning med 1 procent jämfört med samma period 2020. Mätt i USD var tillväxten 1 procent.
  • Bruttomarginalen ökade till 64 (59) procent då en större andel av intäkterna kommer från egna spel.
  • Rörelseresultatet för perioden var 56,5 (53,7) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 50,0 (48,5) MSEK.
  • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 5,82 (5,59) SEK.
  • Kassaflödet uppgick till -39,2 (-32,1) MSEK, negativt påverkat av återköp av aktier om -88,1 (-4,6) MSEK.
  • Genomsnittligt antal Monthly Active Users (MAU) uppgick till 6,7 miljoner, en minskning med 2 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittligt antal Daily Active Users (DAU) var 1,8 miljoner, en ökning med 2 procent jämfört med samma period 2020. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 197,7 tusen, en minskning med 7 procent och genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) uppgick till 68,1 USD, en ökning med 13 procent jämfört med samma period föregående år.

Vid ytterligare frågor kontakta:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, 46 76 00 11 115

Informationen är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-05 07:30 CET.