Nasdaq

 

 

 

 

Hållbarhet

Som ett snabbt växande bolag inom sin bransch, och med 913 medarbetare, har G5 ett ansvar för att bidra till en hållbar utveckling, ekonomiskt, miljömässigt och socialt i de länder där bolaget är verksamt. G5 strävar nu efter att utveckla lämpliga policyer och styrmodeller för att utveckla sitt arbete på dessa områden. I den pågående processen fokuserar bolaget för närvarande främst på de frågor som rör bolagets medarbetare, miljöfrågor och etiska frågor.

Ekonomisk hållbarhet

G5 bidrar, genom att skapa direkta och indirekta arbetstillfällen, samt genom att betala skatter och avgifter där verksamheten bedrivs. Då mobilspelsmarknaden är konkurrensutsatt och snabbt föränderlig måste G5 löpande uppdatera policies och för att ge en hållbar och lånsiktig praxi som möter de anställdas, både kontraktsanställda och heltidsanställda, krav på verksamheten. Detta är särskilt viktigt i Ukraina där många konkurrenter använder kontraktsanställda för att undvika dessa skatter. G5 anordnar vanligtvis två företagsevenemang per år, som även det bidrar till den lokala ekonomin. I och med osäkerheten till följd av COVID-19 pandemin kommer bolaget hålla högst ett event under 2022. Ett långsiktigt lönsamt och växande G5 är bra för både samhälle och medarbetare. G5 ska samtidigt vara ett långsiktigt och ansvarstagande bolag som alltid agerar enligt befintlig lagstiftning på nationell, regional och lokal nivå.

Miljöhänsyn

G5: s kärnverksamhet, utveckling av programvara som, genom hela värdekedjan, distribueras via digitala kanaler, innebär mycket begränsad miljöpåverkan. Bolaget äger inga egna fastigheter, utan hyr sina lokaler och hyresvärdarna ansvarar då, enligt hyreskontrakten, för exempelvis elleveranser, sophantering och i vissa fall återvinning. G5 förutsätter att detta hanteras på ett lagenligt sätt och att hållbara energikällor eftersträvas. På samma sätt utnyttjar G5 externa leverantörers serverhallar och motsvarande utrustning som behövs för verksamheten. Majoriteten av G5: s servrar är hos Amazon Web Services (AWS). Enligt AWS är deras infrastruktur 3,6 gånger mer energieffektiv än ett genomsnittligt datacenter och företaget har som mål att 100 % av sin energi ska komma från förnybara källor 2025. Där G5 har möjlighet att välja elleverantör väljer bolaget större, erkända, partners. Detta av två skäl, dels för att verksamheten är helt beroende av pålitliga elleveranser, dels för att stora leverantörer i större omfattning redan bedriver ett eget hållbarhetsarbete. G5 påverkar främst miljön genom de resor som medarbetarna gör i tjänsten och genom nedmontering av uttjänt hårdvara, främst i form av datorer. G5 är ett geografiskt mycket utspritt bolag och bolaget strävar efter att, både med tanke på effekterna på miljön och ur ett kostnadsperspektiv, så långt som möjligt ersätta fysiskt resande med internetbaserad kommunikation, som exempelvis videokonferenser. Under 2021 arbetade de flesta anställda hemifrån och resor var begränsade på grund av pandemin. Där så är möjligt ska transportslag med minsta möjliga miljöpåverkan användas. G5 strävar, i så hög grad som möjligt, efter att uttjänt och föråldrad utrustning ska skickas för korrekt återvinning. De största volymerna i detta avseende skapas vid bolagets kontor i Ukraina, där flertalet medarbetare finns. Då G5:s enheter är små och relativt autonoma när det gäller administrativa frågor, anpassas återvinningen efter lokala förutsättningar och krav. Från bolagsledningsnivån finns minimikrav och riktlinjer utfärdade för arbetet.

Socialt ansvar

Jämställdhet
G5 har nolltolerans mot diskriminering och främjar en inkluderande arbetsmiljö där de anställda har lika möjligheter. För verksamheten i USA har G5 utfärdat en särskild policy, Personnel Management Rules for the USA Office, som följer amerikanska bestämmelser och praxis vad gäller exempelvis jämställdhet, likabehandling och integritet. För verksamheten i Ryssland och Ukraina, de länder där G5 har majoriteten av sina medarbetare, följer G5 strikt dessa länders respektive koder för arbetsrätt. Koderna reglerar samtliga frågor som berör exempelvis mångfald, jämställdhet och medarbetarnas rättigheter och skyldigheter. De arbetsrättsliga koderna utgör därmed en viktig regulator för både bolag och medarbetare i denna typ av frågor. Företaget tar icke-diskriminering på allvar. Då företaget verkar i en mycket konkurrenskraftig industri tas beslut gällande anställningar och befordran endast på den utvärdering som görs av personal. Med en könsfördelning där 44 procent är kvinnor har G5 genom sitt arbetssätt bevisat att en sund könsbalans kan uppnås i ett teknikföretag utan positiv särbehandling.

Talangutveckling
G5 tillhandahåller och främjar lärandemöjligheter för de anställda, G5 ger möjligheter till utveckling utbildningsmöjligheter inom en rad relaterade områden. ”G5 University” startades 2021 med målet att internt utbilda våra team och interna webbseminarier till betalda specialiserade yrkesutbildningskurser för anställda på olika nivåer. G5 stödjer de anställda och deras personliga tillväxt för att utveckla sina färdigheter och växa inom koncernen. Utöver det erbjuder G5 även språkkurser för alla anställda.

Uppförandekod
G5 har en gemensam uppförandekod för bolaget i sin helhet. Kontoren kan också ha egna policyer som inte utgör regler, utan är tydliga rekommendationer för hur medarbetarna ska bemöta varandra, underlätta en effektiv kommunikation och arbeta för att utveckla en bra kultur på arbetsplatsen. Grundprinciperna för varje medarbetares uppförande gentemot kollegor och bolag, liksom bolagets ansvar och uppförande, finns med som en del i varje anställningskontrakt.

Visselblåsare
För att säkerställa att G5 arbetar med sund affärsetik, uppmuntrar G5 anställda att säga ifrån om de är medvetna om beteende som inte är i linje med uppförandekoden. G5 har under året ytterligare formaliserat dessa processer med kanaler för att kringgå ledningsskikt beroende på vilket klagomål den anställde har.

Arbetsmiljö
G5 utvecklar programvara och har därför ingen direkt fysiskt påfrestande arbetsmiljö. När det gäller den psykiska och sociala arbetsmiljön är den reglerad, dels i de tidigare nämnda arbetsrättsliga koderna, dels i den policy som finns för varje enskilt kontor.

Ansvarsfull marknadsföring
5 har åtagit sig att säkerställa att våra marknadsföringsmetoder är ansvarsfulla och återspeglar en kreativ och säker miljö för våra spelare. Vi strävar ständigt efter att ha en positiv spelkultur genom vår mångsidiga portfölj av spel och genom vårt G5 Friends-nätverk.

Bolagsstyrning

Datasäkerhet
G5 följer noggrant regler och föreskrifter gällande datasäkerhet. GDPR specifikt, och andra lokala regler och föreskrifter i allmänhet, är en viktig fråga för organisationen och underhåll och övervakning av etablerade regler och rutiner är integrerat i det dagliga arbetet inom företaget. G5: s hemsida tillhandahåller information om de rättigheter som användarna har tillsammans med beskrivningar av hur vi hanterar datainsamlad information. Generellt kan G5 besitta data som kan rikta in sig på specifika enheter. För affärsverksamheten är denna data av mindre intresse då bolaget främst är intresserade av större användargrupper. G5 har sitt eget sociala nätverk inbyggt i spelen som kallas G5 Friends-nätverket. Vissa allmänna personuppgifter samlas in som ger användaren möjlighet att spela spelen på flera enheter och lagra deras framsteg. Ur G5: s perspektiv används data för korsförsäljning mellan spel och för interaktion mellan användare som också i detta fall främst används på större användargrupper.

Antikorruption
G5 har nolltolerans mot mutor och korruption. Bolaget följer de uppförandestandarder som anges i tilllämpliga lagar och regler för bekämpning av mutor och antikorruption i de länder där vi är verksamma. Dessutom strävar G5 ständigt efter att hålla en hög standard för att skydda sina spelare från kortbedrägerier när de spelar våra spel, och vi följer all tillämplig lagstiftning. G5:s styrelse har utfärdat en särskild policy som behandlar arbetet mot korruption och mutor, G5 Entertainment AB Anti-Corruption and Bribery Policy. Policyn ska säkerställa regelefterlevnad avseende principer mot mutor och korruption. Den gäller för samtliga medarbetare och leverantörer på alla marknader och även i relationerna med kunder och samarbetspartners. G5 har även dedikerade resurser som bedömer och utvärderar alla inköp för att identifiera eventuella indikationer om korrption eller mutor. Om det finns misstankar om brott mot policyn genomförs omedelbart en intern undersökning, som vid behov kan kompletteras med en extern granskning, utförd av en oberoende aktör. Samtliga händelser rapporteras till bolagsledning och styrelse. G5:s CFO ansvarar för antikorruptionsarbetet.